Matrícula Curs 2021-2022

Calendari d’admissió i matrícula Curs 2021-2022. Educació Infantil i Primària.

📝 Procés d’admissió de l’alumnat:

 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius: : fins al 24 de maig.

 2. Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió: des de les 09.00 h. del 25 de maig fins a les 23.59h. del 2 de juny.

 3. Baremació dels diversos apartats de la sol·licitud en les diferents opcions per part dels centres afectats: del 3 al 9 de juny.

 4. Comprovació de duplicitats per part de la Inspecció d’Educació: del 3 al 9 de juny.

 5. Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 16 de juny.

 6. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h. del 18 de juny.

 7. Revisió de la baremació, per part dels centres docents, dels diversos apartats de les sol·licituds que corresponguen a la vista de les reclamacions efectuades: del 16 al 22 de juny.

 8. Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 30 de juny.

 9. Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu del procediment: un mes des de la publicació del resultat definitiu.

📁 Matrícula

 1. L’alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en una altre centre en el procés d’admissió podrà avançar la formalització de la matrícula: del 16 al 30 de juny.

 2. Termini de formalització de la matrícula: de l’1 al 16 de juliol.

 3. Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents: 19 i 20 de juliol.

 4. . Comunicació per part dels centres de les vacants resultants a la Inspecció d’Educació de la direccióterritorial competent: 1 de setembre.

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ DE VALÈNCIA CIUTAT

Davant la pandèmia internacional per la COVID-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020 i la situació de crisi sanitària en què ens trobem originada per este motiu, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es desenvolupaven fins ara de manera presencial com és l'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

D’acord amb això, l’OME iniciarà l’escolarització sobrevinguda del curs 2020/2021 TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT.

JA ESTÀ HABILITAT EL PORTAL D'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA -PORTES- CURS 2020-2021 PER AL 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

▶️ Consulta els requisits d'accés a la sol·licitud d'adjudicació de lloc escolar per escolarització sobrevinguda i més informació.