Calendari d'actuacions

Calendari d'actuacions

És important que el pare, la mare, el tutor o la tutora legal coneguen el calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària.

   • Publicació de les vacants existents als centres educatius: El 9 de maig
   • Presentació de sol·licituds: Del 9 al 17 de maig
   • Baremació de sol·licituds per part dels centres: Del 9 al 23 de maig
   • Publicació de les llistes provisionals d'alumnat admés al centre: El 30 de maig
   • Presentació de reclamacions a la direcció del centre: Del 30 de maig al 3 de juny
   • Publicació de les llistes definitives: El 12 de juny
   • Al·legacions contra les llistes definitives: Del 12 al 14 de juny
   • Contestació per escrit a les al·legacions presentades: Fins l'1 de juliol
   • Període de MATRÍCULA d'Infantil i Primària: Del 13 de juny al 3 de juliol

Documentació de matrícula (original i còpia) (art. 54)

     1. Llibre de família o, al seu defecte, certificat de naixement expedit pel Registre Civil.
     2. 3 fotografies format carnet de l’alumne/a amb el nom i cognoms per darrere (només per infantil)
     3. Informe de Salut Escolar (facilitat pel Centre de Salut o Ambulatori)
     4. Certificat de baixa del col·legi de procedència i Certificat de promoció (només els alumnes que estan matriculats en un altre centre i causen baixa per matricular-se al nostre)

Horari de secretaria per a matrícula: del 13 de juny al 3 de juliol.

     1. Dilluns, dimarts i dimecre: de 9 a 10 horas.
     2. Dijous i divendres: de 13 a 14 horas.


   • Matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: El 4 de juliol