Línia metodològica

En l'etapa d'Educació Infantil confiem en METODOLOGIA ACTIVA I EXPERIMENTAL, que afavorisca les activitats on el xiquet/a siga de veritat el constructor/a del seu propi aprenentatge, a través de la gamificació.

Els pilars bàsics que fonamenten la nostra filosofia de treball son: CREATIVITAT, RESPECTE, EDUCACIÓ EMOCIONAL I FAMÍLIA. Aquests pilars es distribueixen al voltant dels següents principis metodològics:

Principis metodològics en Edu. Infantil

- PARTIR DEL DESENVOLUPAMENT DEL XIQUET/A:

El xiquet/a constitueix l'eix central de tot el procés, en la qual el docent juga un paper orientador i mediador d'extraordinària importància.

- PRINCIPI D'ACTIVITAT I JOC:

El joc és la forma natural que el xiquet/a té per a apropar-se a la realitat que li envolta, així com el mitjà idoni de relació amb els iguals. Les propostes d'activitat es fonamenten en el joc lliure i també el joc reglat o sistematitzat, en diferents tipus d'agrupacions. A la nostra aula, el joc es una constant: jocs lògic-matemàtics i de consciència fonològica, jocs per racons i/o ambients, joc com a recurs per a treballar la música, la psicomotricitat i el ioga, joc de pati i jocs amb la col·laboració dels familiars.

- PRINCIPI D'OBSERVACIÓ I EXPERIMENTACIÓ:

El xiquet/a aprèn fent, aprèn observant, aprèn amb la seua interacció amb el món natural i social. Per això, posem a la disposició dels xiquets diversos materials que els proporcionen experiències sensorials, programant activitats basades en l'experimentació directa i l'acció dels alumnes/as.

- PRINCIPI DE RELLEVÀNCIA DE L'APRENENTATGE:

Els temes i les activitats que presentem tenen un significat concret per als xiquets o xiquetes. D'aquesta forma els motivem cap a l'aprenentatge i assegurarem la rellevància d'aquests.

- PRINCIPI DE GLOBALITZACIÓ DELS APRENENTATGES:

L'aproximació als diversos continguts presentats es global, tenint en compte la manera en què els xiquets/as d'aquestes edats es relacionen amb la realitat. Una vegada més, la metodologia innovadora garanteix aquest principi globalitzador.

- PRINCIPI D'INDIVIDUALITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ PER UNA ESCOLA INCLUSIVA:

El nostre alumnat és un alumnat divers, amb necessitats i capacitats maduratives diferents. Amb maneres diferents d'accedir al coneixement, amb diferències individuals i socials. Entenem la inclusió com l'acolliment de tot l'alumnat a l'aula, tenint en compte les característiques individuals; fomentant el respecte i la igualtat d'oportunitats.

- AMBIENT AFECTIU CÀLID I SEGUR. EDUCAR AMB EL COR:

L'emoció com a porta a l'aprenentatge: desperta en els xiquets i xiquetes la curiositat, l'interès i la seua atenció. Reconèixer les nostres emocions, gestionar-les i saber posar-nos en el lloc de l'altre són tres habilitats bàsiques per les quals cal proporcionar eines a l'aula: l’hora del conte i el racó de la calma.

- PRINCIPI DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES:

Som conscients del valor dels familiars com un recurs educatiu importantíssim. Són múltiples les situacions de col·laboració família-escola:

 • Intercanvis periòdics d'informació breu en l'entrada i l'eixida de l'escola.
 • Tutories personalitzades.
 • Participació durant el període d'adaptació.
 • Reunions trimestrals amb les famílies.
 • En les activitats paral·leles de l'aula.
 • Comunicacions a través de circulars, Telegram, l'aplicació CLASS DOJO, Classroom...
 • A través de l'Associació de Mares i Pares.

- TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES DE GARDNER:

La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, ens convida a descobrir no una, sino huit intel·ligències o maneres de percebre el món. La metodologia per ambients o racons de treball contribueix a garantir aquest principi de respecte individual. Les activitats proposades es fonamenten en els principis d'activitat, d'exploració i d'observació, afavorint activitats manipulatives.

Un programa de treball d'educació infantil ha de partir d'un coneixement profund del desenvolupament del xiquet i xiqueta d'esta edat, perquè existisca una correspondència entre els nivells que es pretenen aconseguir i els continguts del programa. En esta línia, la nostra proposta pedagògica en l'educació infantil, es fonamenta en els principis arreplegats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i en la descripció del desenvolupament del xiquet i xiqueta.

En la primera infància es destaquen tres activitats principals o rectores: la comunicació emocional xiquet/a-adult, l'activitat amb objectes i el joc.

Alguns dels criteris que tenim en compte respecte a l'espai:

 1. A fi que el xiquet/a, no trobe una ruptura entre l'ambient escolar i el de la llar, és important crear un clima acollidor que li estimule i li predispose per a les distintes situacions d'aprenentatge.
 2. És important que se li oferisca un ambient ordenat i confortable que li servisca de marc referencial per a l'adquisició d'hàbits.
 3. L'espai estarà disposat de tal forma que el xiquet puga accedir a ell amb facilitat perquè així puga manipular.
 4. La flexibilitat és imprescindible en la realització de tota activitat, respectant sempre el ritme d'aprenentatge individual, així com la lliure elecció de qualsevol activitat.
 5. En la distribució de l'espai tindrem en compte llocs dedicats a activitats individuals i activitats grupals. Al referir-nos a la utilització i disposició d'espais, no fem menció en particular de cap d'ells, ja que tot això implica a qualsevol dependència del Centre que podem utilitzar en la nostra tasca educativa: aules, corredors, pati, menjador, etc.
 6. L'espai estarà organitzat en diferents zones d'activitat o "racons", que aniran evolucionant d'acord amb els interessos dels xiquets. Tenint en compte que encara que al principi siga la mestra la que dispose els dits racons, més avant el xiquet també participarà en la preparació d'uns altres de nous.
 7. La disposició dels distints espais no ha d'interferir entre unes activitats i altres.
 8. És molt important la nostra observació quant a la utilització dels espais, a fi de poder introduir o suprimir allò que vegem necessari.
 9. Tindrem en compte la creació d'espais dedicats al joc lliure.
 10. Tan important com les anteriors és la creació d'un ambient sa i segur que ajude a promoure hàbits d'higiene i salut.