2 anys

Metodologia

Mitjançant la programació es preten que el xiquet/a tinga una major autonomia i independència en les seues accions, així com un desenvolupament íntegre de tots el àmbits personals.

Així doncs, considerem imprescindible per aconseguir aquests objectius, optar per una metodología activa i experimental, afavorint les activitats on el xiquet/a siga de veres el constructor/a del seu propi aprenentatge.

Partirem del coneixement personal de cada alumne.

 • El desenvolupament del xiquet/a és irregular.
 • L’educació és la guia del desenvolupament.
 • El desenvolupament psíquic es forma en l’activitat.
 • Relació entre els processos cognitius i els afectius.
 • L'alumnat constiuïx l’eix central de tot el procés i el docent juga un paper orientador i mediador d’extraordinària importància.
 • Avaluació inicial per descobrir en quin nivell maduratiu es troba cada alumne.

Activitat i joc.

El joc és la forma natural que ell té per apropiar-se de la realitat que li envolta, així com el medi idoni de relació amb els iguals.

 • Jocs lògic- matemàtics i lingüístics a l’assamblea.
 • Jocs per racons i joc lliure.
 • Joc com recurs per treballar la música i la psicomotricitat.
 • Joc lliure a l’hora del pati.

Observació i experimentació.

Sempre que siga possible partirem de l’observació directa de la realitat i de la pròpia experimentació i manipulació amb els objectes.

 • Posarem a disposició dels xiquets diversos materials sensorials.
 • Programarem activitats basades en l’experiència directa i l’acció dels alumnes.
 • Fomentarem les eixides a l’entorn proper així com l’entrada a l’aula de persones externes al centre que puguen tindre relació amb els continguts treballats.

Aprenentatge significatiu i globalitzat

Els temes i les activitats que presentem han de sorgir dels seus propis interessos, han de tindre un significat concret per a ells. L’aproximació als diversos continguts presentats serà global, tenint en compte el mode en que els xiquets/es d’aquestes edats es relacionen amb la realitat.

 • Mitjançant la metodología per PROJECTES.

Principi d’individualització i socialització.

El nostre alumnat és un alumnat divers, amb necessitats i capacitats diferents. Amb maneres diferents d’accedir al coneixement, amb diferències individuals i socials. Apostem per un aprenentatge cooperatiu i l’enfocament d’una escola inclusiva. Entenem la inclusió com l’acollida de tot l’alumnat a l’aula tenint en compte les característiques individuals, fomentant el respecte i la igualtat d’oportunitats.

AMBIENT AFECTIU CÀLID I ESTABLIMENT DE RELACIÓ INDIVIDUAL DE QUALITAT AMB LA MESTRA. EDUCAR AMB EL COR. EDUCACIÓ EMOCIONAL.

Hem programat l’educació emocional relacionant-la amb els contes que treballarem a la classe conjuntament amb el treball directe a l’assamblea.

Principi de col.laboració i participació de les famílies.

Som conscients del valor dels familiars com a recurs educatiu importantíssim. No només facilitarem l’intercanvi d’informació, establint línies conjuntes d’actuació, sinó que a més, promourem la seua participació directa en l’educació escolar dels seus fills, tant a casa com a l’escola.

 • Tutories personalitzades.
 • Participació durant el PERÍODE D’ADAPTACIÓ.
 • Comunicació fluïda i pròxima.
 • Llibre viatger de la família.
 • Vesprades als tallers de CUINA i HORT.
 • Participació directa a l’aula al treball del projecte “EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA”.
 • Com a voluntaris a les activitats de GRUPS INTERACTIUS.