Aules de 3-6 anys

 «Una escola ha de ser un lloc per a tots els infants, no basada en la idea que tots són iguals, sinó que tots són diferents»

Loris Malaguzzi.

METODOLOGIA

La metodologia que utilitzarem es centrarà fonamentalment en l’alumne/a, ja que serà qui marcarà els ritmes, interessos… 

L’altre eix vertebrador serà la preparació dels espais, provocacions, projectes i materials de treball per part del professorat. A més a més, la nostra tasca serà de guia, organització i mediació del procés. 

L’activitat i el joc lliure seran el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Serà fonamental seguir unes consignes bàsiques per al correcte i harmònic funcionament d’aquest procés d’aprenentatge, ja que la distribució de l’aula i els materials estaran a l’abast del nostre alumnat al llarg de tota la jornada escolar, propiciant que cadascú faça ús dels materials segons els seus interessos, motivacions, estat d’ànim, predisposició… en el moment que evolutivament estan preparats per a treballar amb ells.

Així, volem fomentar en l’alumnat la llibertat, l’activitat, la individualitat, l’ordre, la concentració, el respecte per un mateix i pels altres, la iniciativa… I el més important de tot, QUE DESITGEN APRENDRE.

EL NOSTRE DIA A DIA

Benvinguda / Assemblea

L’assemblea és el punt de partida de la jornada escolar, és una activitat en la qual els xiquets/es tenen l’oportunitat d’expressar lliurement les seues vivències, necessitats i interessos. També els ajuda i motiva a socialitzar-se i fer servir les normes acordades com, esperar el torn de paraula i respectar el company/a que està parlant o fent l’activitat proposada. 

En l’assemblea, les mestres també aprofitem per a contar i explicar: el que ens han preparat per al dia, veiem quines tasques hem de fer. Aquesta manera de treballar ajuda els xiquets/es a organitzar-se en el temps i els dóna seguretat i confiança.

Espais d’aprenentatge

Algunes de les zones de les nostre aules seran les següents, encara que això serà flexible i pot ser vagen canviant al llarg del curs, depenent dels interessos o necessitats de cada grup:


Sensorial

En aquest espai incloem propostes que promouen l’estimulació de tots els sentits

Biblioteca

Per mirar contes, i treballar els hàbits de cura dels llibres. 

Art

En aquest espai volem potenciar la seua creativitat i sentit estètic.

Taula per a tallers

Aquesta serà una taula específica per als treballs més guiats.

Vida pràctica

L’objectiu que perseguim amb aquest espai de l’aula, és ajudar al nostre alumnat a guanyar control en la coordinació dels seus moviment i també autonomia. Les activitats que presentem en aquest espai, també ajuden al desenvolupament d’un pensament ordenat, què és ni més ni menys, la base per als posteriors aprenentatges.

Contem i edifiquem

En aquest espai el nostre alumnat desenvolupa la seua intel·ligència espacial, i el seu pensament matemàtic. El seu llenguatge i la seua creativitat, així com la seua capacitat d’observació i anàlisis per descobrir les característiques dels objectes.

Grafismes i llenguatge

Aquesta zona és un espai per a la iniciació al món de les lletres, per a la comunicació tant oral, com en imatges i escrita.

Disfresses

En aquets espai volem fomentar el desenvolupament de la creativitat i la lliure expressió de les seues vivències. També ens ajudarà a resoldre conflictes personals.

Pissarra tradicional i digital

Espai de grafisme creatiu/expressió i també aprenentatge digital, que inclouen activitats diverses com, activitats interactives, d’estimulació del llenguatge oral, activitats musicals i de recerca d’informació.

Taula de llum

Treballarem amb materials translúcids i siluetes que aporten un poc de màgia a les seues creacions, al mateix temps que estimularem la seua concentració.

Enfocament globalitzador i Disseny Universal d’Aprenentartge (DUA)

Aquests espais volem que siguen promotors d’una educació inclusiva natural, enriquidora i positiva on tractem a cada xiquet i xiqueta com un ser únic que es puga sentir valorat respectat i estimat, però valorant al mateix temps com a positiu i enriquidor per a tot el grup les diferències existents.

Pretenem eliminar les barreres a l’aprenentatge, consolidant les condicions que afavoreixen, entre d’altres, l’autoimatge positiva i l’equilibri emocional mitjançant ambients relaxats, tasques assequibles i diversitat d’agrupaments.

Els materials, tant en la varietat com en la seua utilització seran flexibles i variats per poder fomentar l'exploració, experimentació i el descobriment autònom per a que potencien nivells d'autonomia diferents: activitats lliures, estructurades o  semiestructurades i pautades per afavorir així  la diversitat d'interessos, ritmes i processos individuals.

La flexibilitat espacial, temporal i relacional que plantegem ofereix l'oportunitat de que cada xiquet  i xiqueta puga avançar en funció del seu nivell de desenvolupament, delectant-se en allò que més li interessa i que respon més a les seues necessitats del moment. A més la infraestructura dels espais de treball estan pensades per poder rebre a qualsevol xiquet/a, on s’han eliminant qualsevol tipus de barrera que puga suposar un obstacle per aprendre, per relacionar-se, etc.

L’organització amb grups més reduïts i heterogenis els permetrà ampliar les oportunitats d'experimentació, investigació, joc i relació. La interacció, col·laboració i cooperació entre l’alumnat farà possible relacions d’ajuda mútua on l’alumnat més madur servirà de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persones.

Pretenem  que l’alumnat construïsca els seus propis aprenentatges al seu propi ritme a partir del joc, la experimentació i el treball cooperatiu.

Aquest tipus de treball permet que l’alumnat puga fallar i tornar a començar tantes vegades com siguen necessàries, les errades formen part de la naturalesa de totes les persones i, en cap cas,  han de ser sinònim de fracàs ni frustració i ha de capacitar la resolució de qualsevol tipus de problema que puga sortir.

Volem ressaltar la importància que cada xiquet/a puga escollir el camí que més s’adequa a les seues capacitats. La col·laboració de tots els docents implicats i de les famílies contribuiran al desenvolupament d’actituds de cooperació i transformació més enllà de l’aula.

Mesures organizatives

Educació emocional

Les emocions estan presents en el dia a dia de l’escola, som conscients que una metodologia ha de contemplar l’educació emocional ja que l’infant és tot emoció i aprendre mitjançant el joc, l’afecte i les emocions. 

Seguint els principis de l’escola inclusiva, treballem la intel·ligència emocional a través de la psicologia positiva, l’expressió de les emocions i els sentiments.

Tractament de la llengua anglesa

Presentem l'inici del coneixement de la llengua anglesa, a partir de una metodologia lúdica i participativa que aconsegueix crear en el xiquets/es la necessitat de comunicar-se i gaudir d’aprendre.

Amb un tractament totalment oral perquè així és com els xiquets/es aprenen la seua llengua materna, per imitació i creant-los la necessitat d’utilitzar-la.

Amb recursos i materials de creació pròpia amb els quals treballem els interessos del xiquets/es.