3-6 anys

Metodologia

Un programa de treball d’educació infantil ha de partir d’un coneixement profund del desenvolupament dels xiquets i xiquetes d’esta edat, perquè existisca una correspondència entre els nivells que es pretenen aconseguir i els contiguts del programa. En esta línea, la nostra proposta pedagògica es fonamenta en tres activitats principals: la comunicació emocional xiquet-adult, l’activitat amb objectes i el joc.

 • Participativa i socialitzadora. Afavorim en tot moment la relació entre l'alumnat y la participació activa.
 • Creativa. Posem en valor la interpretació personal de l'alumnat i respetem la seua forma particular d’enfrontar-se a l’entorn.
 • Individualitzada. Adaptem l’ensenyament als diferents ritmes individuals, coneixent les possibilitats maduratives dels xiquets/es i confiant en les seues capacitats de progrés.
 • Intuïtiva. Proporcionem múltiples oportunidats d’observar, experimentar, manipular…estimulant els 5 sentits, ja que és a través d’aquestos com el xiquet/a millor capta la realitat.

Benvinguda / Assemblea

L’assemblea és el punt de partida de la jornada escolar, és una activitat en la qual els xiquets/es tenen l’oportunitat d’expressar lliurement les seues vivències, necessitats i interessos. També els ajuda i motiva a socialitzar-se i fer servir les normes acordades com, esperar el torn de paraula i respectar el company/a que està parlant o fent l’activitat proposada.

En l’assemblea, les mestres també aprofitem per a contar i explicar: el que ens han preparat per al dia, veiem quines tasques hem de fer. Aquesta manera de treballar ajuda els xiquets/es a organitzar-se en el temps i els dóna seguretat i confiança.

 • Moment de salutacions: passar llista
 • Registres en el calendari
 • Observació del temps
 • Assignació d´encarregats
 • Presentació de les activitats de la unitat didàctica o el projecte.

Projectes i unitats didàctiques

Els projectes de matemàtiques manipulatives, lectoescriptura, grafisme creatiu, educació emocional i anglès, són la base sobre la qual es desenvolupen les unitats didàctiques, les propostes de racons i el dia a dia de l'aprenentatge.

Cada projecte de treball implica accions relacionades entre si que adquireixen el seu sentit per vincular-se amb els interessos i les característiques dels xiquets i xiquetes.

El treball per projectes és un tipus de metodologia on la participació de l'alumnat en l'aprenentatge és fonamental.

A l’aula diferenciarem dos tipus de metodologies, projectes i unitats didàctiques.

Com a recurs afegit als projectes i unitats didàctiques, el tutor/a, podrà complementar la tasca dels xiquets/es amb algun quadern.

En la Programación de les aules integrem els projectes generals anuals del nostre col·legi, actualment són:

 • L’hora del Conte.
 • L'hort escolar.
 • Projecte Anual De Centre: cada curs triem un projecte interdisciplinar a desenvolupar entre tot l’alumnat del centre.

Matemàtiques manipulatives

La vida quotidiana de les xiquetes i els xiquets, sense saber-ho, està plagada de matemàtiques. Així, conviuen amb la forma geomètrica dels senyals de trànsit, amb la seua edat, el repartiment de joguets amb els amics i amigues, el nombre de dits que hi ha a la seua mà, qui és el primer de la fila, quantes forquetes falten en la taula… Tots ells coneixements matemàtics que romanen en la seua memòria i que haurien de ser la base de la qual partir per al seu aprenentatge matemàtic.

El coneixement de les matemàtiques no pot només basar-se en la transmissió oral, sinó que suposa una activitat mental més complicada, sobretot per a alguns xiquets i xiquetes, que agraeixen que a certes edats s'acompanye d'un aprenentatge amb materials manipulatius. Així, s'intenta que abans de passar a les experiències abstractes, es passe per una sèrie d'experiències (manipulatives) per a poder entendre i aconseguir un aprenentatge significatiu, que no faça tedioses les matemàtiques quan poden ser veritablement, matemàtiques divertides.

María Montessori deia que “el xiquet té la intel·ligència a la mà”, en referència al seu convenciment profund que els xiquets i les xiquetes aprenen molt millor els conceptes a partir de la manipulació i l'experimentació, perquè la informació arriba directament d'aquesta forma al seu cervell. Per tant, era una gran defensora del manipulatiu, i de fet, el seu mètode ha donat lloc a nombrosos materials fantàstics que totalment vigents hui dia a les aules.

En resum , cal destacar que amb les matemàtiques manipulatives els alumnes:

 • Aprenen jugant alhora que augmenta la seua motivació.
 • Mantenen una actitud més positiva davant l'aprenentatge de matemàtiques.
 • Augmenta el seu rendiment acadèmic i els estudiants entenen el que estan fent i el per què.
 • Eleva l'autoestima del xiquet/a.
 • Promou la creativitat dels xiquets/es.

Lectoescriptura

La lectoescriptura en 3 anys es treballa seguint un enfocament globalitzat, partint sempre del projecte del mon propi. Per què, el nom propi? Per a un xiquet/a el se nom, és la major font de motivació per a descobrir les lletres i per tant començar el màgic procés de lectoescriptura. Reconèixer i començar a escriure el nom propi, permet als xiquets/es resoldre situacions funcionals, com: ocupar un espai concret, identificar-se davant el companys o ordenar els seus treballs entre molts altres.

Aquesta descoberta y aprenentatges els xiquets/es els van adquirint treballant el nom com un tot, mitjançant activitats que els estimuli a experimentar els traços, els faciliti la descoberta d'algunes lletres i la identificació del propi nom i el dels companys.

A l'aula treballem amb una metodologia cooperativa, lúdica i vivencial, de manera que uns aprenem dels altres, sense pressions i cadascun al seu ritme.

Les activitats són molt variades, però sobretot donem importància a les rutines diàries, les activitats manipulatives, plàstiques i sensorials que més endavant permetran un treball més metòdic del codi llegit i escrit.

En Infantil partim del socioconstructivisme com a marc de referència per ensenyar a llegir i a escriure que integra habilitats visuals, auditives i motrius associades a la lectura i l'escriptura. Així en les nostres classes oferim als xiquet/es moltes oportunitats de contacte amb usos reals de lectura i d'escriptura : contes, diaris, endevinalles, dites populars, circulars…així com també diferents tipologies de lletra.

La metodologia que proposem per l’aprenentatge de la lectoescriptura, acompanya el procés maduratiu del xiquet/a. Aquest sol donar-se de manera natural si l’ambient és ric en estímuls lingüístics.

Al llarg del cicle, de forma lúdica i integrada en la rutina diària, treballarem la següent seqüència:

 • Jocs lingüístics (jocs bucofonatoris, rimes, endevinalles, retahíles, joc veig veig….)
 • Jocs de sons: jocs d’escoltar ( discriminació auditiva, memòria auditiva), so inicial i final d’una paraula, jocs de discriminació de sil.làbes.
 • Lectura contes, poemes….
 • Jugar amb les lletres i les paraules: composar paraules, composar frases, tot utilitzant material manipulatiu.
 • Interaccions lingüístiques riques: l’assemblea, racó de lletres, racó de biblioteca i tallers de lectoescriptura.

Grafisme creatiu

El grafisme creatiu, ajuda a iniciar als xiquets/es en un treball previ a l'escriptura, pero de manera lúdica, motivadora i fomentant la creativitat.

Els objectius principals que es treballan son el següents.

 • Afavorir la coordinació òculo-manual.
 • Treballar la motricitat fina per faciliatr el domini del traç.
 • Ajudar a desenvolupar l'estructura espaial i temporal i de la lateralitat.
 • Experimentar amb materials diversos.
 • Desenvolupar el gust pels colors.
 • Mostrar gust i interès per l'expressió gràfica.

Educació emocional

Les emocions estan presents en el dia a dia de l’escola, som conscients que una metodologia ha de contemplar l’educació emocional ja que l’infant és tot emoció i aprendre mitjançant el joc, l’afecte i les emocions.

Per a treballar-les fem ús de la literatura, com per exemple el conte “El monstre de colors” que en ajuda a identificar les nostres emocions, “Elmer” ens ensenya a ser diferents, “ Et vull quasi sempre” que valora les diferencies de Lolo i Rita i ens mostra com acceptar-nos els uns als altres... Hi ha molts llibres que treballen les emocions i els valors, i estan molt presentes a la nostra escola.

A més fem jocs i propostes per a identificar les nostres emocions i saber regular-les i activitats dirigides a l’estima de la resta, com per exemple el dia del amor, on els xiquets varen fer un cor i el varen pintar per a regalar-ho a un amic o amiga que volien molt.

Anglés

Presentem l'inici del coneixement de la llengua anglesa, a partir de una metodologia lúdica i participativa que aconsegueix crear en el xiquets/es la necessitat de comunicar-se i gaudir d’aprendre.

Amb un tractament totalment oral perquè així és com els xiquets/es aprenen la seua llengua materna, per imitació i creant-los la necessitat d’utilitzar-la.

Amb recursos i materials de creació pròpia amb els quals treballem els interessos del xiquets/es.

Racons/tallers de treball

RACÓ DE LA VIDA PRÀCTICA.

En ell presenten activitats claus per a que els xiquets/es siguin cada dia més independents, entrenant així les destreses relacionades amb la coordinació, precisió, autocontrol, auto-concepte, concentració, autonomia, ordre i tolerància. Les activitats que es proposen estan relacionades amb obrir i tancar objectes, parar, llevar i netejar taula, tendre roba, utilitzar un drap, esperar torns, fer transvases...

TALLER TAULA SENSORIAL.

Enguany podem gaudir d’un nou material com és la taula sensorial. En ella treballem molts conceptes i aprenem moltes coses amb un punt de partida, les sensacions.

És un recurs per a treballar i jugar amb els sentits que als infants els encanta a més d’aportar molts beneficis pedagògics:

 • Estimulació dels sentits.
 • Autonomia.
 • Desenvolupament de l’expressió oral.
 • Ampliació del vocabulari.
 • Aprenentatges de conceptes lògic matemátics.
 • Iniciació a la lecto escriptura
 • Coordinació oculo manual.
 • Respecte dels ritmes d’aprenentatges.
 • Creativitat.
 • Psicomotricitat fina.

Ací vos deixem alguns exemples d’activitats realitzades a l’aula. Alguns dels elements que utilitzem per a treballar amb aquest recurs és arrós tintat, llegums, macarrons, sal, sucre, farina, sorra, peces de fusta, gel, aigua…

RACÓ DE LA CALMA.

Els espais de calma a les aules d'educació infantil són vitals. La naturalesa del xiquet/a d'aquestes edats li fa experimentar sovint moments de frustració, d'irritació, de voler estar sól@ per a recuperar-se. En aquestes edats aprenen a poc a poc a conéixer les seues emocions i viure amb elles. Els espais íntims i protegits són perfectes per a ajudar-los en aquest procés.

RACÓ DE JOC SIMBÒLIC.

Els racons de joc simbòlic tenen important rellevància en les situacions de baixa competència del llenguatge, ja que permeten treballar bàsicament un llenguatge comunicatiu, lligat a l’acció.

Objectius:

 • Ampliar el vocabulari respecte a la temàtica que es propose.
 • Desenvolupar l’expressió oral dels alumnes.
 • Afavorir les relacions entre els companys de classe.
 • Conéixer normes d’actuació social : saludar, demanar informació, donar les gràcies..
 • Respectar les opinions i pensaments de la resta de companys.

Aspectes d’organització:

 • Materials: en funció de la temàtica que es presente, per exemple, per el restaurant serien: estris de cuina i menjador, disfressa de cambrer/a i cuiner/a, safata, cartes, menú, nom del restaurant, diners, caixa, factures, màquina de calcular...
 • Participants: màxim 6.

RACÓ DE LA BIBLIOTECA.

Objectius:

 • Gaudir amb les produccions escrites.
 • Descobrir el text escrit d’una forma lúdica i com a alternativa a les altres activitats d’oci.
 • Conéixer diversos contes de tradició popular.
 • Produir contes propis, respectant les produccions dels demés.
 • Gaudir jugant en equip, cooperant per construir nous contes o dramatitzacions.

Aspectes d’organització:

 • Material necessari: contes d’interés per l’alumnat, titelles,...
 • Participants: 3

RACÓ DE LES DISFRESSES.

Aquest racó fomenta la iniciativa, la independència i la creativitat. També permet als xiquets prendre consciència d'ells mateixos i identificar-se amb personalitats de l ́entorn familiar i/o social.

Objectius:

 • Estimular la percepció dels xiquets.
 • Treballar l ́autonomia en el procés de vestir-se i desvestir-se.
 • Ordenar i recollir materials en comú.
 • Explorar, manipular i descobrir material de diverses textures i característiques.
 • Desenvolupar la imaginació i la iniciativa.
 • Participar en dramatitzacions: imitació i representació de personatges i històries senzilles.

Aspectes d’organització:

 • Material necessari: teles de colors, ulleres, sabates, barrets, mocadors, faldilles i bosses, mòbils, collarets, roba que ja no fa servir, màscares, plomes, barres de maquillatge, disfresses...
 • Participants: Màxim 3

RACÓ DE LES MATEMÀTIQUES.

Objectius:

 • Reconéixer, formar i representar conjunts en base a consignes donades.
 • Utilitzar la sèrie numèrica per contar elements en situacions quotidianes.
 • Reconèixer i traçar correctament els símbols gràfics associant-los a les quantitats corresponents.
 • Realitzar estimacions i comparacions entre quantitats, expressant els resultats amb l’ajuda dels quantificadors bàsics: tot, res, molt, poc, prou...
 • Establir comparacions entre magnituds mitjançant processos de percepció i/o utilitzant un patró de mesura arbitrari i amb instruments convencionals (pes, metre, balança, rellotge...).

Aspectes d’organització:

 • Material necessari: barres numériques montessori, torre rosa montessori,números i comptadors, caixa de fusos, jocs de taula, màquines per contar (balança, metre, calculadora...)
 • Màxim participants: 5 alumnes.

RACÓ DE LES LLETRES.

Objectius:

 • Iniciar-se en la lecto-escriptura a partir de projectes d’interés dels alumnes.
 • Reconéixer els fonemes i traços treballats a l’aula.
 • Adquirir un hàbit de treball de forma autònoma, sent conscient del pas del temps.
 • Cooperar i ajudar als companys/es que ho necessiten.
 • Ser capaç de demanar ajuda quan trobe alguna dificultat.
 • Establir comparacions d’opinions amb els companys que treballen al mateix temps al racó.

Aspectes d’organització:

 • Material necessari: fulls del projectes, pissarres menudes, retoladors, lletres d'escata, alfabet sensorial.
 • Màxim participants: 5 alumnes.