Què són?- Planificació- Gestió general- Organització dels suports del centre.
ResponsabilitatÒrgans de govern, de coordinació i de participació.
Concreció- Projecte educatiu de centre (PEC).- Pla d’actuació per a la millora (PAM).
Què són?Mesures generals programades per a un grup-classe que impliquen suports ordinaris, com són el disseny i l’aplicació de programacions didàctiques que donen resposta la diversitat de tot l’alumnat del grup, les activitats d’ampliació i reforç per al desenvolupament competencial i la prevenció de dificultats d’aprenentatge, i les actuacions transversals que fomenten la igualtat, la convivència, la salut i el benestar.
ResponsabilitatL’equip docent, coordinat per la tutora o el tutor, amb l’assessorament dels equips d’orientació, del personal especialitzat de suport i, si és procedent, la col·laboració d’agents externs.
Concreció- Unitats didàctiques.- PAT- Pla d’igualtat i convivència
Què són?Mesures adreçades a l’alumnat que requereix una resposta diferenciada, individualment o grup, que impliquen suports ordinaris addicionals
ResponsabilitatL’equip docent, coordinat per la tutora o el tutor, amb l’assessorament dels equips d’orientació, del personal especialitzat de suport i, si és procedent, la col·laboració d’agents externs.
Concreció- Pla d’atenció a la diversitat,- PAT- Pla d’igualtat i convivència.
Què són?Mesures adreçades a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que requereix una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter extraordinari que implique suports especialitzats addicionals (pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educadora o educador d’educació especial, o altres).
ResponsabilitatL’equip docent, coordinat per la tutora o el tutor, amb l’assessorament dels equips d’orientació, del personal especialitzat de suport i, si és procedent, la col·laboració d’agents externs, i, en el cas de decisions extraordinàries d’escolarització, l’Administració educativa.
Concreció- Avaluació sociopsicopedagògica.- Informe sociopsicopedagògic.- Pla d’actuació personalitzat és el document que concreta les mesures d’aquest nivell de resposta.

Accions Preventives

En aplicació del PAM, la concreció curricular, a través de les programacions i unitats didàctiques, han de complir almenys els requisits següents:

a) Tenir en compte les diferències pel que fa a capacitats, interessos i motivacions de l’alumnat, contemplant els diversos graus d’adquisició de les competències bàsiques; els continguts bàsics per a aconseguir el desenvolupament adequat de les competències clau; els continguts complementaris, d’ampliació o de reforç, per a l’alumnat que ho necessite; les activitats i metodologies diferenciades per al desenvolupament d’un mateix contingut en funció del seu grau de dificultat; i, en coherència amb aquestes decisions, els criteris i els instruments d’avaluació més adequats.

b) Possibilitar les individualitzacions i personalitzacions que siguen necessàries per a donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatge, motivacions, interessos i circumstàncies de l’alumnat.

c) Promoure metodologies que posen en valor els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació.

d) Aplicar mitjans de representació i d’expressió múltiples i diversos.

Identificació de Necessitats

1.- Detecció per part del tutor/a de alumnat amb dificultats d'aprenentatge, que no aconsegueixen de forma temporal els objectius mínims del currículum en les àrees instrumentals: Llengua Castellana, Valencià i Matemàtiques.
2.- Demanar ajuda a l'equip d'orientació. Cada cicle i equip docent compta amb un responsable de l'equip d'orientació del centre. Per tant, cada tutor / a ha d'informar el seu responsable perquè l'assessoria es pose en marxa. La informació que comunique el tutor/a ha de ser mitjançant la Plantilla "Suport Educatiu" que hi ha en la web de claustre. Cal tenir en compte: Concretar al màxim possible aqueixes dificultats, marcant objectius concrets, que siguen assolibles i mesurables en un curt espai de temps. Objectius específics i assolibles. No han de ser més de 4 o 5 alhora. Avaluable a curt termini. Es programa l'avaluació dels mateixos en un període curt de temps: no més d'1 mes. Si s'han adquirit i no hi ha més dificultats detectades, finalitza el reforç. Si hi ha més objectius a treballar, s'inicia un nou període de reforç iniciant tot el procés.
3.- Assessorament de l'equip d'orientació. Proposta educativa de reforç per al desenvolupament competencial de l'alumne / a, segons el nivell de resposta proposat (suport ordinari o suport ordinari addicional o suport especialitzat). Que es concretarà en la Plantilla "Suport Educatiu", i aquesta servirà de document de seguiment del suport i serà inclòs en l'historial de l'alumne / a.
Objectiu:- Detectar necessitats de suport i/o ampliació curricular. Avaluem la competència matemàtica i competència lingüística en VAL i CAS.
Premisses:- Breu: Un alumne/a sense dificultats per a realitzar la prova, hauria de poder acabar-la en 20-30 minuts. Així deixem temps extra per a aquells/as alumnes/as que manifesten dificultats. Entre 5-10 preguntes. La prova ha de ser per competències i valoració segons nivells de resposta indicats.
Elaboració, avaluació i registre- El professorat de nivell: elabora una prova per cada competència ajustada a la seua programació didàctica.- Cada tutor/a corregeix les proves segons els nivells de resposta definits prèviament.- El registre de les dades per alumne/a, ho registra cada tutor/a en el formulari online que s'habilitarà a tal fi.
Data de realització de les proves.- Els resultats han de quedar registrats durant la segona setmana d'inici de curs.
El tutor/a activa el suport educatiu comunicant a l'equip d'orientació les necessitats concretes de suport educatiu de l'alumnat, seguint els següents passos:
1.- Emplena el formulari d'activació i seguiment de suport educatiu.
2.- Ho lliura a l'equip d'orientació.
3.- Assisteix a la reunió de l'equip d'orientació setmanal per a participar de la presa de decisions respecte al suport sol·licitat.
4.- Emplena el formulari d'activació i seguiment segons els acords de l'equip d'orientació.
5.- Porta el seguiment del suport educatiu rebut, anotant cada intervenció en el formulari de seguiment. En cas del 2n nivell, la intervenció és de la pròpia tutoria, sense reforç addicional de personal docent. En cas del 3r nivell, rebrà reforç de personal docent addicional, segons l'organització de recursos docents per a suport educatiu organitzat per l'equip directiu, sent el tutor/a qui s'encarregarà de realitzar el suport educatiu directe a l'alumne/a afectat/a. El docent de reforç addicional s'encarregarà de la intervenció del grup classe durant la sessió. Sent el tutor/a qui realitzarà l'inici de la sessió amb tot el grup.
6.- Avaluació del suport educatiu en el temps estipulat. I valoració de si és procedent continuar o donar per finalitzat el suport educatiu, per haver aconseguit l'objectiu.
7.- En cas de continuar, el procés segueix actiu. En cas de finalitzar, el tutor/a signatura el formulari d'activació i seguiment, en el qual quedarà constància de tots els detalls de les accions dutes a terme i s'adjuntarà a l'expedient de l'alumne/a.