Edu.PRIMÀRIA

Metodologia

Promovem metodologies didàctiques innovadores que inclouen l'aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula i una atenció personalitzada efectiva.

El desenvolupament en les aules de bones pràctiques que afavoreixen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, potenciant valors com el respecte, la tolerància, la cultura de l'esforç i la superació personal, facilitant la convivència i l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge en l'aula en un marc d'atenció a les necessitats i interessos de tot l'alumnat i una educació inclusiva.

Assemblea.

Espai i temps per:

Aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

Es partix de l’heterogeneïtat interna dels grups perquè el desenvolupament de l’activitat es beneficie de la diversitat de perfils i habilitats de l’alumnat. Una col·laboració efectiva dependrà de la mesura en què hi haja una interdependència positiva i una relació d'ajuda mútua entre els membres del grup.

Desdoblaments. 

Es fan desdoblaments en els grups d'Educació Primària per a les classes del Projecte LorcauLAB-STEAM, que es duen a terme a l'Aula Laboratori i Hort Escolar. Aquestes classes es celebren els dijous i divendres a la sessió de matí. I són rotatives cada setmana segons aquesta distribució: cursos primer i segon, cursos tercer i quart, cursos cinquè i sisè.

Acompanyament i/o deures tutoritzats.

La biblioteca del centre disposa d'un horari (de dilluns a dijous de 16:30h a 17:30h) en el qual la persona encarregada de biblioteca acompanya en la realització de tasques educatives a l'alumnat tals com a deures, lectura individual o en petit grup.

Aquest espai també està obert a les famílies que desitgen acompanyar als seus fills en l'activitat.

Treball per projectes.

Aquests projectes han de tractar, com a mínim, els aspectes següents:

1r i 2n PRIMÀRIA: 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

5é i 6é PRIMÀRIA:

Aula TIC.

Per a l'ensenyament i avaluació de la competència digital de l'alumnat.

Aquest projecte es desenvolupa en l'aula TIC del centre, en la qual l'alumnat utilitza per al seu aprenentatge ordinadors amb connexió a Internet com a recurs educatiu (TIC són les sigles de Tecnologies de la informació i la comunicació). Prenent com a punt de partida els continguts curriculars de les diferents àrees, s'organitzen, seleccionen i utilitzen els mitjans i recursos didàctics interactius dins d'una situació educativa amb l'objectiu de millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge. Integrem les noves tecnologies a l'educació mitjançant tres procediments.

L'objectiu principal d'aquest projecte és que l'alumnat adquirisca la Competència Digital que marca el currículum durant l'etapa de l'educació primària.

Treball basat en l'experimentació, la proposta de reptes que fomenten la creativitat, incorporant el caràcter lúdic i fomentant l'aprenentatge col·lectiu. Avaluació del procés per evidències: ePortfolio.

Aula Laboratori.

Per a l'ensenyament i avaluació de la competència matemàtica i de la competència bàsica en ciència i tecnologia.

Els grups classe de desdobleguen en dos subgrups per a treballar en l'aula laboratori. Mentre un està en el laboratori, l'altre es queda amb el tutor/a per a treballar en l'hort escolar. Després canvien. 

Les propostes didàctiques són plantejades seguint el currículum de Ciències de la Naturalesa, centrant-nos en el bloc 1 d'inici a l'activitat científica: ciència per indagació, el bloc 4 de matèria i energia i el bloc 5 de tecnologia, objectes i màquines. De Matemàtiques el bloc 1 de processos, mètodes i actituds matemàtiques; el bloc 3 mesures; el bloc 4 geometria; i bloc 5 estadística i probabilitat. D'Educació Plàstica, el bloc 1 educació audiovisual i bloc 3 dibuix geomètric. 

Tot plantejat amb una metodologia d'aprenentatge manipulatiu, per indagació, col·laboratiu, basat en reptes i resolució de problemes. Establint connexions entre totes les àrees del currículum de forma holística. Aprendre fent i jugant: experimentar, cooperar, crear i resoldre. Autoavaluació i avaluació entre parells. Quadern d'investigació.

Eco School.

No es tracta sense més d'una parcel·la en la qual conreem o espais en els quals plantem flors, sinó que hem d'entendre-ho com un espai dins del Centre en el qual anem a abordar una sèrie de continguts encaminats a desenvolupar les diferents capacitats en el nostre alumnat, així com valors i actituds de respecte al medi ambient i de ciutadans i ciutadanes responsables i sensibles. D'altra banda, aquest recurs permet des de les edats més primerenques potenciar iniciatives emprenedores, creatives i solidàries.

Organització, materials i recursos d'aula.

Geoplà

Material autocorrectiu

Multibase Montessori

Joc multibase Montessori

Joc d'estampes-segells

Tauler de multiplicació

Biblioteca d'aula

Alfabet sensorial

Assemblea

Aprenentatge cooperatiu

PDi

Tallers