Educació STEAM

STEAM és un enfocament integrador que fomenta l'interès dels estudiants en ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques a mesura que desenvolupa una varietat d'habilitats importants. La naturalesa multidisciplinària de STEAM aborda els Estàndards ISTE i reinventa l'aprenentatge al:

 1. Promoure la col·laboració entre educadors en totes les disciplines per a desenvolupar projectes o desafiaments.

 2. Dissenyar activitats que utilitzen dades per a abordar problemes del món real.

 3. Ajudar els estudiants a aplicar habilitats de pensament d'ordre superior a problemes oberts.

 4. Permetre que els estudiants dissenyen i innoven.

L'enfocament STEAM fomenta la innovació, valora l'aplicació en el món real, crea coneixement del contingut i brinda oportunitats d'aprenentatge pràctic per als estudiants. Amb STEAM, els educadors poden capturar la imaginació i capacitar als estudiants perquè exploren un univers de possibilitats.

Currículo

COMPETÈNCIES CLAU

 1. CCLI: Competència comunicació lingüística.

 2. CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

 3. CD: Competència digital.

 4. CAA: Competència aprendre a aprendre.

 5. CSC: Competències socials i cíviques.

 6. SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

 7. CEC: Consciència i expressions culturals.

El Programa Anaula de Formació és proposat segons el resultat de l'anàlisi i la detecció de les nostres necessitats, recollint les millores i propostes incorporades al Pla d'Actuació per a la Millora (PAM), involucrandoasí al claustre en la recerca de solucions i reforçant les mancances formatives detectades a fi d'assolir els objectius establerts en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Les línies estratègiques d’actuació de la nostra formació:

 • La formació del professorat com a impulsora del desenvolupament del currículum en les etapes d’Educació Infantil i Primària.

 • La formació del professorat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

 • La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament de les competències professionals del docent.

CC Naturalesa

Bloc 1: Iniciació A L’activitat CientíficaBloc 2: El Ser Humà I La Salut Bloc 3: Els Sers Vius Bloc 4: Matèria I Energia Bloc 5: La Tecnologia, Objectes I Màquines

Matemàtiques

Bloc 1: Processos, Mètodes I Actituds En MatemàtiquesBloc 2: NombresBloc 3: MesuraBloc 4: GeometriaBloc 5: Estadística I Probabilitat

Edu Artística: Plàstica

Bloc 1: Educació AudiovisualBloc 2: Expressió PlàsticaBloc 3: Dibuix Geomètric

CC Socials

Bloc 1: Iniciació al mètode científic i la seua aplicació a les ccss.Bloc 2: El Món En Què Vivim Bloc 3: Viure En Societat Bloc 4: Les Empremtes Del Temps

Castellà i valencià

Bloc 1: Comunicació Oral: Parlar I EscoltarBloc 2: Comunicació Escrita: LlegirBloc 3: Comunicació Escrita: Escriure

Llengua Anglesa

Bloc 1: Comunicació Oral: Parlar I EscoltarBloc 2: Comunicació Escrita: Llegir

Organització

Aula TIC. 1 sessió/setmana. Grup-classe. 2 mestres. Aula LAB / Eco School. 1 sessió/3 setmanes. Desdoblament del grup-classe en dos grups heterogènis.

Aula TIC

Per a l'ensenyament i avaluació de la competència digital de l'alumnat.

Aquest projecte es desenvolupa en l'aula TIC del centre, en la qual l'alumnat utilitza per al seu aprenentatge ordinadors amb connexió a Internet com a recurs educatiu. Prenent com a punt de partida els continguts curriculars de les diferents àrees, s'organitzen, seleccionen i utilitzen els mitjans i recursos didàctics interactius dins d'una situació educativa amb l'objectiu de millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge. Integrem les noves tecnologies a l'educació mitjançant tres procediments.

 • Educació en noves tecnologies.: Objecte de coneixement: Aprendre a usar les TIC.

 • Educació a través de les noves tecnologies. Canal: Aprendre per mitjà de les TIC.

 • Educació amb noves tecnologies. Recursos d'ensenyament: Complementarietat de mitjans.

L'objectiu principal d'aquest projecte és que l'alumnat adquirisca la Competència Digital que marca el currículum durant l'etapa de l'educació primària. Treball basat en l'experimentació, la proposta de reptes que fomenten la creativitat, incorporant el caràcter lúdic i fomentant l'aprenentatge col·lectiu. Avaluació del procés per evidències: ePortfolio.

Aplicacions #AulaTIC

Aula Laboratori

Per a l'ensenyament i avaluació de la competència matemàtica i de la competència bàsica en ciència i tecnologia.

Els grups classe de desdobleguen en dos subgrups per a treballar en l'aula laboratori. Mentre un està en el laboratori, l'altre es queda amb el tutor/a per a treballar en l'hort escolar. Després canvien.

Les propostes didàctiques són plantejades seguint principalment el currículum de Ciències de la Naturalesa, centrant-nos en el bloc 1 d'inici a l'activitat científica: ciència per indagació, el bloc 4 de matèria i energia i el bloc 5 de tecnologia, objectes i màquines. De Matemàtiques el bloc 1 de processos, mètodes i actituds matemàtiques; el bloc 3 mesures; el bloc 4 geometria; i bloc 5 estadística i probabilitat. D'Educació Plàstica, el bloc 1 educació audiovisual i bloc 3 dibuix geomètric.

Tot plantejat amb una metodologia d'aprenentatge manipulatiu, per indagació, col·laboratiu, basat en reptes i resolució de problemes. Establint connexions entre totes les àrees del currículum de forma holística. Aprendre fent i jugant: experimentar, cooperar, crear i resoldre. Autoavaluació i avaluació entre parells. Quadern d'investigació.

Propostes #AulaLAB

Boten boten les pilotes!

Destreses científiques bàsiques:

 • Observació i identificació de variables Disseny de prova fiable

 • Execució d'un experiment (preparació i repeticions)

 • Com mesurar longituds, com fer escales de mesurada

 • Aproximació a la mitjana

Plantejament:

L'Agència Espacial Federico García Lorca vol construir un coet per a arribar a l'espai. Han pensat que igual poden fer un amb forma de pilota, i que en rebotar contra la Terra isca disparat. Estan cercant el millor material per a usar. Els pots ajudar?

Un meteorit en Lorcus

Destreses científiques bàsiques:

 • Presa de mesures: temperatura, longitud i pes.

 • Ús d'aparells de mesura: termòmetre, cronòmetre, pes i regla.

 • Registre de mesures al llarg del temps.

 • Representació gràfica.

 • Comparació de resultats i interpretació.

 • Nocions de temperatura d'equilibri.

Plantejament:

Ha arribat un meteorit gelat ha arribat a un planeta anomenat Lorcus. Lorcus és molt semblat a la Terra i per tant té molta aigua. Els habitants de Lorcus estan molt preocupats perquè volen saber si el meteorit podria refredar el seu planeta, en cas que aquest fóra molt gran. Els pots ajudar?

Els éssers vius i el mitjà: La grassa com a aïllant

Destreses científiques bàsiques:

 • Aprendre característiques dels éssers vius i el concepte d'adaptació

 • Destreses procedimentals: Observació i classificació, disseny i execució de un experiment, presa de mesures, utilització d'aparells o eines de mesura, representació i anàlisi de resultats.

Plantejament:

Observa els següents animals i respon a les preguntes: 1.- Viuen tots en el mateix hàbitat? Com crees que és el clima en què viu cadascun? En què s'assemblen i en què es diferencien? 2.-Com podries demostrar, utilitzant el material que tens disponible, que com més aïllat estiga un cos més conserva la seua temperatura?

Els éssers vius i el mitjà: Fulles

Destreses científiques bàsiques:

 • Habilitats d'observació i creació de claus dicotòmiques

 • Elaboració d'hipòtesi

 • Disseny d'una prova fiable

 • Muntatge del disseny i presa de dades

 • Anàlisis de dades

Plantejament:

Es tracta de fer una recol·lecta de fulles i calcar-les, per el feix i el revés. Observar les característiques d'ambdues parts i descriure-les. Açò permet parlar de les parts d'una fulla (genèrica). Després classificar-les segons similituds i diferències entre elles: color, grandària, forma, grosor, etc. Per a examinar les fulles, es calquen (pintant tot el foli de damunt). I es retallen. Variables que anem a examinar: Capacitat d'evaporació o retenció d'aigua segons:

 • Grandària de la superfície

 • Grossor

 • Quantitat de cera

Microscopi

Cèl·lules de la ceba

A l'interior d'una ceba les capes estan separades per membranes. Aquestes membranes són transparents i poden ser observades molt fàcilment amb el microscopi. En aquest experiment pots utilitzar un tint per a obtenir un millor contrast de les cèl·lules i poder observar-les millor.

Material:

 • Ceba

 • Portaobjectes Cobreobjectes

 • Paper assecant

 • Ganivet

 • Pinces

 • Pipeta

 • Aigua

L'Hora del Codi

L'Hora del Codi és una introducció a les Ciències de la Computació, dissenyada per a mostrar que tothom pot aprendre a programar i així comprendre els fonaments bàsics de la disciplina. Amb activitats desendollades (sense necessitat de tecnologia) i connectades (usant dispositius electrònics connectats a Internet). L'activitat desendollada implica interpretar i executar una seqüència d'instruccions que els facilitarem per a construir una estructura amb gots de paper o plàstic de colors.

Recursos:

Entorn Virtual d'Aprenentatge